FORSIKRINGSRETT

Når kan det kreves utbetaling av en forsikring?

Forsikringsvilkårene er avgjørende for når du kan kreve utbetaling under en forsikring.
De vanligste forsikringsavtalene for forbrukere er ulykkesforsikringer, herunder reiseforsikringer, uføreforsikringer og gjeldsforsikringer.

Ulykkesforsikring.
Ulykkesforsikringene forutsetter at du er påført en varig skade i en ulykke. Hva som regnes som en ulykke er definert i forsikringsvilkårene. Praksis viser imidlertid at ulykkesbegrepet har et videre omfang enn det en rent språklig tolkning av vilkårene skulle tilsi. Definisjonen i vilkårene bør derfor sammenholdes med rettspraksis på området.

Størrelsen på en utbetaling av en ulykkesforsikring er knyttet til medisinsk invaliditetsgrad. Denne fastsettes av en medisinsk ekspert 2-3 år etter ulykken. Det er viktig å passe på at den medisinske eksperten får fullstendig informasjon om ulykken og skadene. Det kan derfor være hensiktsmessig å konsultere en advokat med erfaring på området før medisinsk ekspert kontaktes.

Uføreforsikringer.
Utformingen av uføreforsikringer varierer. Det normale er imidlertid at disse kommer til utbetaling når du har vært ufør i 2 år og uførheten bedømmes å være varig. Enkelte forsikringer knytter dette opp til innvilgelse av uførepensjon fra folketrygden og det er derfor viktig at du fremsetter krav om uførepensjon så tidlig som mulig.
Uføreforsikringer er ikke knyttet til medisinsk invaliditetsgrad, men din evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Du kan derfor ha rett til utbetaling av uføreforsikringen selv om du har en liten medisinsk invaliditetsgrad.

Gjeldsforsikringer.
Gjeldsforsikringer inngås i forbindelse med låneavtaler og innebærer at lånet helt eller delvis dekkes hvis vilkårene i ulykkesforsikringen er oppfylt. Utformingen av vilkårene varierer, og utbetalingen kan være knyttet til ervervsmessig uførhet og medisinsk invaliditet. Det er viktig å være oppmerksom på at gjeldsforsikringer, hvis ikke annet avtales, bortfaller når lånet innfris. Dette gjelder også hvis lånet refinansieres i en annen bank. Hvis du kan ha krav på utbetaling av en gjeldsforsikring er det derfor viktig at du ikke endrer låneforholdet før gjeldsforsikringen er utbetalt.

Meldefrister.
I de fleste forsikringer må skadetilfellet meldes innen 1 år etter at forsikringstilfellet oppstod. I tillegg har du krav på renter av forsikringsbeløpet fra to måneder etter at melding om skadetilfellet ble sendt forsikringsselskapet. Det er derfor viktig at du melder skaden så tidlig som mulig.

Hvilke forsikringer er du dekket av?
De fleste av oss har oversikt over hvilke individuelle forsikringsavtaler vi har inngått. Svært mange er imidlertid dekket av kollektive forsikringsordninger for eksempel via arbeidsgiver eller fagforeninger. Erfaringsmessig er mange ikke klar over at de er dekket av slike ordninger og går dermed glipp av forsikringsutbetalinger. Når skaden først har oppstått, er det derfor viktig å kontakte arbeidsgiver og fagforening for å få klarhet i om du er dekket av en kollektiv forsikringsordning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *