SWAN Advokatfellesskap  har i mer enn 20 år bistått i arbeidsrettslige spørsmål, både som rådgivere og som prosessfullmektiger i arbeidsrettslige tvister.  Arbeidsrett er mer enn arbeidsavtaler, oppsigelser og avskjed. Arbeidsrett omfatter også kollektiv arbeidsrett, tariffavtaler, streik, lockout og ulovlige aksjoner. Med den nye Arbeidsmiljøloven i 2005 ble også introdusert et eget kapittel om arbeidsmiljøet/ Helse, Miljø og Sikkerhet(HMS).

Arbeidsrett for arbeidstakere

Fra en arbeidstakers ståsted vil kontakt med oss advokater stort sett være knyttet til spørsmål om oppsigelse og avskjed. For arbeidstagere som har blitt meddelt at de kan bli (eller har blitt) sagt opp, er det viktig å få informasjon om sine rettigheter og plikter Det er bl.a lovfastsatte frister som må overholdes for ikke å lide rettstap. Disse frister er som regel korte og det er derfor viktig å aksjonere raskt og riktig.

Hvis du er usikker på hvordan du skal forholde deg, kan du gjerne sende oss en E-POST.

Arbeidsrett for arbeidsgivere

Arbeidsmiljøloven er utformet hovedsakelig for å ivareta arbeidstakers rettslige posisjon i et arbeidsforhold, og loven pålegger arbeidsgiver en rekke plikter , både overfor den enkelte arbeidstaker, og mht det generelle arbeidsmiljøet. Eksempelvis er det strenge formkrav til hvordan  man skal foreta oppsigelse eller avskjed. Vi besvarer også E-POST fra arbeidsgivere dersom de har spørsmål om oppsigelse eller avskjed.

Reglene innen arbeidsretten er stadig under utvikling, og det er mye man – spesielt som arbeidsgiver – må hensynta.

Våre nettsider er rettet mot både arbeidsgivere og arbeidstagere, og vårt firma har klienter fra begge leire.

Hva kan vi bistå med?

Vårt kontor yter bistand til både arbeidsgivere og arbeidstakere (men selvfølgelig ikke i samme sak).

Vi mener det er viktig å ha inngående kjennskap til  begge parters synspunkter, for å kunne ute meningsfull rådgivning. Vår erfaring fra å jobbe med ”begge side” medfører at vi ofte  finner  frem til minnelige og balanserte ordninger, og derved sparer partene for ressurskrevende og opprivende tvister for domstolene