Entrepriserett omfatter saker som i utgangspunktet kan være regulert av håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven. Dette er såkalt forbrukervernlover, hvis formål er å verne forbruker i kontraktsforhold med profesjonelle håndverkere/tjenesteytere.

Entrepriserett – Norske Standarder

I tillegg finnes det egne regelesett, som er utarbeidet i et samarbeide mellom de forskjellige representative organisasjoner innen bygg og anlegg, de såkalte Norske Standarder. Dette er egne regelsett som i utgangspunktet regulerer rettsforholdet mellom parter hvor begge/alle er profesjonelle.

Norske Standarder (NS) benyttes også i noen grad for å utfylle håndverkertjenesteloven og bustadoppføringsloven.

Entrepriserett – teknisk komplisert og omfattende

Saker innen entrepriserett er ofte teknisk kompliserte og omfattende. De vil derfor være ekstremt kostnadsdrivende. Vi bruker derfor mye tid innledningsvis for å søke minnelige ordninger mellom partene.

Vi har knyttet til oss fagfolk med lang erfaring innen de fleste byggtekniske fagområder. Derved kan vi på et tidlig stadium avdekke sterke og svake sider ved en sak, og derved holde ressursbruk på et lavt nivå.

Vi representerer både huseier/tiltakshaver og utførende/tjenesteyter.

Huseier/tiltakshaver vil ofte ha forsikring som dekker en vesentlig del av utgifter til juridisk bistand ved tvister. I disse saker yter vi den service at vi avklarer forholdet til forsikringsselskapet, fakturerer selskapet direkte for den delen som dekkes av forsikringen og med separat faktura til klient for egenandel (normalt 20 %).