Grunneier slapp å fjerne port for å bedre allmennhetens adkomst til strandsonen

Fylkesmannen hadde truffet vedtak om fjerning av port ved adkomsten til en større fritidseiendom for å sikre allmennheten bedre adgang til sjøen. Høyesterett la vekt på at fjerning av porten bare ville gi en marginal forbedring av adkomsten til sjøen. Retten fant videre at allmennhetens ferdsel til stiene mellom hyttene ville være til utilbørlig fortrengsel for grunneierne og at arealet derfor var å anse som innmark i henhold til friluftsloven § 1 a. Fylkesmannens vedtak ble dermed ansett ugyldig. En av fem dommere dissenterte, idet han mente de alternative traséene til sjøen var vesentlig dårligere enn tilgang via stiene på eiendommen. Den dissenterende dommeren anså ikke stiene innenfor porten som innmark og fylkesmannens vedtak var dermed gyldig. Sak nr HR-2008-00981-A