selge til det offentlige gjennom offentlige anskaffelser
offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder årlig. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive og samfunnstjenelige innkjøp, og at offentlig sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv.

Offentlige anskaffelser skal så langt som mulig basere seg på konkurranse. Konkurranse er et virkemiddel for å sikre effektiv ressursbruk i det offentlige, og bidra til økt verdiskapning i samfunnet.

Regelverket om anskaffelser gir visse rammer for hvordan anskaffelsesprosessen skal foregå, fra planleggingen av anskaffelsen til inngåelse av kontrakt.

Vi bistår både leverandører og det offentlige.

Dersom din bedrift vil selge til det offentlige, må du kjenne spillereglene for offentlige anskaffelser. Vi kan bistå med
 • informasjon om regelverket og om regelverket som gjelder fra 2017
 • informasjon rundt det praktiske med å utarbeide og levere tilbud
 • kvalitetssikring av tilbud
 • utarbeidelse av dokumenter
 • innsyn i anbudsdokumenter etter at konkurransen er avsluttet
 • klage på avvisning eller at man ikke vinner konkurransen
 • erstatning
 • rettslige skritt
Når det gjelder bistand til det offentlige kan vi bistå med
 • informasjon om regelverket
 • planlegging av anskaffelsen, herunder om man må kunngjøre konkurransen
 • kvalitetssikring av alle dokumenter før kunngjøring
 • utarbeidelse av dokumenter
 • bistand ved klage fra leverandør
 • KOFA-saker og midlertidig forføyninger

 

Se mer her   http://www.slideshare.net