SWAN advokater bistår klienter med arv, dødsboer og testament m.v. Vi bistår med skiftene og ved tvister om arv.  Vi rådgir også i spørsmål om arveavgift og forholdet til offentlig myndighet.

Hvis f.eks. en slektning har gått bort, eller hvis du har fått vite at du er oppført som testamentsarving til en venn, er viktig at du sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt. En time hos en kyndig advokat kan være en meget god investering, og det kan oppklare eventuelle misforståelser og gi svar på mange spørsmål.

Dødsbo

I alle dødsboer er det mye som må ordnes både i forhold til private personer og instanser og i forholdt offentlige myndigheter, således bl.a. skattemyndighetene, skifteretten, offentlige registre m.v.

Det skal sørges for at arven blir fordelt riktig etter at alle avdødes forpliktelser er gjort opp. I utgangspunktet hefter alle arvingene én for alle (solidarisk) for forpliktelser etter avdøde dersom man tar over boet i privat skifte, dog begrenset ut fra hva avdøde selv rådet over.

Vårt firma har lang erfaring i å gjøre opp boer, og å sørge for en riktig utlodning. Vi påtar oss alt fra å rydde eiendom, og sørge for salg/realisasjoner og utferdigelse og innsending av oppgaver til offentlige myndigheter.

Testamenter

Vi yter profesjonell bistand i forbindelse med utforming og opprettelse av testamenter og arvepakter m.v. Opprettelsen av slike dokumenter er forbudet med strenge formkrav og det er ofte et gyldighetsspørsmål at riktig prosedyre er fulgt.  Det gamle ordtaket om at « selvgjort er velgjort» gjelder slett ikke på dette feltet.  Vi tilbyr rådgivning hva angår innhold og hjelper til når testamentet skal utformes.

Arveavgift og utenlandsarv

Fra 01.01.2014 er arveavgiften bortfalt.

Vi har også lang erfaring med arvesaker til og fra utlandet. Vi samarbeider dessuten med lokalt baserte advokatkontorer når rettslige forhold må avklares utenlands.

Viktige frister i forbindelse med dødsbobehandling

Nedenfor presenteres noen frister det kan være greit å iaktta i forbindelse med arv/skifte. . Oversittelse av frister kan bli kostbart.

1. Frist for å melde et dødsfall.

Et dødsfall skal meldes til tingretten eller lensmannen (i lensmannsdistrikt). Dette følger av skifteloven § 12 a). Plikten til å melde om dødsfall ligger på ektefelle, slektninger eller andre som var tilstede. I praksis er det ofte ansatte på sykehjem eller legen som melder om dødsfall dersom noen går bort når de er plassert på institusjon.

2. Frist for innsendelse erklæring om overtagelse avdødes forpliktelser.

Dersom arvingene skal overta boet til privat skifte, er fristen for å innsende erklæring om å påta seg gjeldsansvaret 60 dager. De/de arvingene som påtar seg gjeldsansvar hefter solidarisk,  dvs.  fullt og helt med inntil de midler avdøde hadde fri  rådighet over. Retten kan forlenge denne fristen.

I mindre boer , hvor nettoformuen er under  h.h.v  4 eller 6  ganger folketrygdens  grunnbeløp kan  en gjenlevende ektefelle  få overta  hele boet alene. Erklæring om dette kan  innsendes  skifteretten tidligst  2 mnd. etter dødsfallet.

3. Ektefelle som vil overta boet i uskifte.

I de fleste boer er  det en rett for  en gjenlevende ektefelle til å overta  hele boet i uskifte .  Fristen for å sende inn begjæring om uskifte er 60 dager.

4. Fristen for å kreve arv.

Fristen for å kreve arv bortfaller som foreldet  dersom kravet ikke gjøres gjeldende innen 10 år  fra arvefallet.. Fristen løper ikke dersom boet har vært under offentlig skifte.

5. Fristen for å begjære offentlig skifte

3 år fra arvelateren døde med mindre det foreligger ”sterke rimelighetsgrunner” taler for å ta boet til behandling selv om 3-årsfristen er utløpt.

6. Frist for å inngi erklæring om avkall på arv.

Skal man la  arv gå direkte til sine egne arvinger, f.eks. fra besteforeldre til barnebarn, er det viktig at de nødvendige erklæringer om avkall på arv innsendes før eller senest samtidig med arvemeldingen .

7. Proklamafrist

For å få oversikt over avdødes gjeld er det vanlig å utstede så kalt preklusivt proklama. Dette er en kunngjøring hvoretter alle kreditorer må melde sine krav innen 6- seks –uker fra  kunngjøringen. I motsatt fall tapes kravet.