Dommer i oppsigelsessaker

strafferett bilde

Det er arbeidstagere som er den som saksøker dersom vedkommende mener seg urettmessig oppsagt. Under er referet noen dommer om oppsigelse.

Ugyldige oppsigelser

(Saker der arbeidstageren er gitt helt eller delvis medhold)

Dommer: I prøvetid, samarbeidsproblemer

Ansatt hjelpearbeider ble sagt opp i prøvetiden på grunn av samarbeidsproblemer. Oppsigelsen ble kjent ugyldig da retten kom til at arbeidsgiver ikke hadde gjort nok for å løse problemene, og arbeidstageren ikke var gitt anledning til å rette opp sin adferd.

Domstol: Gulating Lagmannsrett 29.12.2000

Dommer: Rasjonalisering, ansiennitet

Spørsmål om gyldighet av oppsigelse som følge av rasjonaliseringstiltak, og om arbeidsgiver hadde rett til å fravike ansiennitetsprinsippet. Arbeidsgiver fikk ikke medhold i at ansiennitetsprinsippet kunne fravikes til tross for at arbeidstageren var tilbudt annen stilling i bedriften.

Domstol: Gulating Lagmannsrett 29.01.2001

Dommer: Realitetsoppsigelse, permittering, ansiennitet

Arbeidstakeren hadde 31 års ansiennitet i bedriften. Han ble permittert ved to anledninger i 1999. Retten kom til at den siste permitteringen i realiteten måtte betraktes som en oppsigelse. Retten kom videre til at oppsigelsen var usaklig. Arbeidstageren fikk erstatning og oppreisning med til sammen kr. 432.000,-.

Domstol: Hålogaland Lagmannsrett 13.3.2001

Gyldige oppsigelser

Dommer: Vilkår om flytting ved tiltredelse

En person tok imot stilling som engasjementssjef i en bank på Møre. I forbindelse med at han ble ansatt forpliktet han seg å flytte til den kommune banken lå. Han motsatte seg senere å flytte allikevel og ble sagt opp. Oppsigelsen var gyldig. Avtalen om flytting kunne ikke settes til side som urimelig. Oppsigelse var ikke en for hard reaksjon.

Domstol: Høyesterett 11.10.2000

Dommer: Oppsigelse i prøvetid

(tilfredsstilte ikke faglige krav.)

Flyger i Widerøe sagt opp i prøvetiden (mens hun var under internopplæring) da hun ikke tilfredsstilte flyselskapets krav. Flygesjefens faglige vurdering lagt til grunn.

Retten la ikke vekt på at saksbehandlingen hos arbeidsgiver var mangelfull hva gjaldt manglende drøftelser med arbeidstageren forut for oppsigelsen.

Domstol: Hålogaland Lagmannsrett 20.12.2000

Dommer: Oppsigelse på grunn av arbeidstagers forhold

(insinuasjoner mot kunde)

Oppsigelse av en purser hadde saklig grunn i arbeidstagerens forhold. Etter å ha fått klage fra en passasjer, kontaktet purseren, i strid med flyselskapets interne regler, arbeidsgiveren til den som hadde klaget og fremsatte insinuasjoner mot passasjeren mv. Etter å ha fått advarsel for dette, gikk purseren både skriftlig og muntlig til angrep mot en rekke overordnede og andre ledere flyselskapet. Hun ble satt på bakken på grunn av de strenge krav som stilles til flysikkerheten. Etter rettens oppfatning var arbeidsgiver berettiget til å ta henne av flytjeneste. Hennes opptreden vedvarte gjennom flere måneder uten å bli redusert i intensitet. Purseren nektet å fremstille seg for legeundersøkelse for vurdering av hennes skikkethet for flytjeneste, på slik måte som arbeidsgiver krevde. Situasjonen fremsto som fastlåst. Det forelå et varig og tungtveiende konfliktforhold.

Domstol: Borgarting Lagmannsrett 12.02.2001

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *