Dommer i avskjedssaker

strafferett bilde

Det er arbeidstagere som er den som saksøker dersom vedkommende mener seg urettmessig avskjediget. Under er referert noen dommer om avskjed.

Ugyldige avskjeder
(Saker der arbeidstageren er gitt helt eller delvis medhold)
Dommer: Ikke avskjed, men grunnlag for oppsigelse 
En subsea-ingeniør ble avskjediget på grunn av 7 angivelige forhold som gjaldt brudd på sikkerhetsinstruks. Retten kom til at avskjeden var urettmessig, men at det forelå saklig grunn for oppsigelse. Arbeidstageren tilkjent lønn i oppsigelsestiden, uten at det ble gjort avkortning for inntekt av annet arbeid.

Domstol: Gulating Lagmannsrett 20.11.2000

Dommer: Tyveri, frifinnelse i straffesak
En postfunksjonær ble avskjediget på grunn av tyveri av post. Hun ble først dømt i straffesaken for dette, men fikk senere saken gjenopptatt hvor hun ble frifunnet. Deretter reiste hun sak med påstand om at avskjeden skulle kjennes ugyldig. Hun fremmet også krav om erstatning. Agder Lagmannsrett ga kvinnen medhold i begge deler.
Dommen avsagt under dissens.
Domstol: Agder Lagmannsrett 27.11.2000

Gyldige avskjeder
(Saker der arbeidstageren ikke er gitt medhold)

Dommer: Underslag av nattsafepose, videofilmbevis
En dyrepleier ble avskjediget som følge av at hun hadde underslått nattsafepose inneholdende kr. 9.528,-. Hun nektet for å ha gjort det, men da hun ikke fantes på bankens videotape, fant retten det overveidende sannsynlig at hun hadde gjort det. Det var hos arbeidsgiver registrert at over 30 nattsafeposer var blitt borte. Retten tok ikke stilling til dette, men nøyde seg med å fastslå avskjedsgrunnlag for den ene gangen som kunne bevises.
Domstol: Eidsivating Lagmannsrett 27.09.2000

Dommer: Beskyldninger om underslag, informasjon til kunder
Avskjed kjent lovlig. Tidligere ass. dir. hadde fremsatt beskyldninger mot daglig leder og arbeidsgiver for å ha underslått ca. 1,3 mill. av kundenes midler. Han hadde meddelt dette til kundene både muntlig og skriftlig. Arbeidstageren klarte ikke å føre bevis for sine påstander, og retten kom til at han hadde handlet illojalt og at dette var avskjedsgrunn.
Motkrav fra arbeidsgiver om at arbeidstageren skulle erstatte det tap han hadde forvolt ved sine beskyldninger førte ikke frem.
Domstol: Borgarting Lagmannsrett 12.03.2001

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *