AVHENDINGSLOVEN § 3-8 (OPPLYSNINGSMANGEL).

 TILKJENT ERSTATNING I FORBINDELSE MED AREALSVIKT.

Kjøper av selveierleilighet i Bergen ble tilkjent et prisavslag på kr 50.000,- i forbindelse med at leiligheten var 10 kvm. (102 i stedet for 112) mindre enn angitt. Høyesterett kom til at det arealsvikten var en opplysningsfeil (hvilket det selvfølgelig var), og dessuten at opplysningsmangelen hadde innvirket på avtalen.

Feilen hadde oppstått da takstmannen i sine håndskrevne notater hadde summert to delarealer. Verken kjøper eller selger kunne bebreides for at feilen hadde oppstått.

Arealsvikten – som er under 10% (8,9% i forhold til det som var avtalt) – ble vurdert som tilstrekkelig vesentlig til at prisavslag skulle gis.

I tillegg sier Høyseterett at det er selger som har bevisbyrden for anførsel om at mangelen ikke har innvirket på avtalen. Høyesterett uttaler om dette: ”Dersom først arealavviket, slik som det er i vår sak, er tilstrekkelig vesentlig til å utgjøre en mangel etter § 3-8 første ledd, kan det etter min mening vanskelig tenkes at den tilhørende økningen i pris pr. kvadratmeter ikke også vil være motiverende for en kjøper.”

Kjøper hadde tapt saken i både byrett og lagmannsrett. Da han vant i Høyesterett, fikk ha i tillegg saksomkostninger for de lavere retter dekket samtidig som han hadde hatt fri rettshjelp i Høyesterett (prinsippsak).

BESTILLER DU NYTT HUS AV EN STORENTREPRENØR BØR DU IKKE ANGRE DEG.

Høyesterett avsa den 25. april 2003 dom som har stor betydning for kjøpere av nye boliger etter Bustadoppføringslova. Særlig gjelder det der man velger en stor og solid leverandør av boligen.

I høyesterettsdommen gis en av Norges største husprodusenter – Block Wathne – medhold i at de har krav på erstatning for tapt fortjeneste når en forbruker velger å heve kontrakten. Dette til tross for at entreprenøren hadde en ordrereserve på 5-600 boliger.

Argumentasjon fra entreprenørens side om at de ville bygge de boliger de klarte å selge, og at de ville tilpasse produksjonskapasiteten til det antall prosjekter de hadde var tilstrekkelig for at Høyseterett fant det godtgjort at husprodusenten hadde lidt et fortjenestetap.

Undertegnede er enige med mindretallet – dissenterende dommer Oftedal Broch – som ikke er særlig imponert over Block Wathnes bevisførsel. Han mener at det er sannsynlig at Block Wathne fikk dekket sitt inntektsbortfall gjennom andre prosjekter.

For å sette saken litt på spissen – fra en annen vinkel enn det som var oppe i saken kan det undres over hva resultatet ville blitt dersom forbrukeren hadde handlet fra en husprodusent som gikk med underskudd i den perioden huset skulle leveres? I et slikt tilfelle ville en avbestilling medføre (sannsynligvis) at entreprenørens underskudd ble mindre.

Ettersom forbrukeren ble pålagt å erstatte Block Wathnes inntektstap med kr 300.000,- tillater jeg meg å foreslå att forbrukere som skal bygge hus krever følgende punkt inntatt i kontrakten.

Avbestilling.

Kjøper kan inntil 30 dager før byggestart avbestille kjøpet mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 5.000,-. (eksempelvis). Avbestilling etter dette tidspunkt kan skje mot at kjøper i tillegg til å dekke entreprenørens vederlag for det arbeid han har utført også betaler et engangsbeløp på kr 25.000,-.

På denne måten sikrer forbrukeren seg en rett til å avbestille, og samtidig har man kontroll på hvor mye man må betale for at byggingen stanses. Beløpene over er forslag fra min side og kan være gjenstand for forhandlinger.

Avslutningsvis er jeg betenkt over at dommen som omtales kan brukes av entreprenører til å presse frem ferdigstillelser der det er grunn til å stille spørsmål om kvaliteten på leveransen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *