Barneverntjenesten søker å sikre at barn og unge i den enkelte kommune lever under trygge forhold. I de fleste tilfeller er det tale om å tilby hjelpetiltak i form av for eksempel råd/veiledning, støttekontakt, miljøarbeider, besøkshjem, finansiering av SFO/barnehage m.m. Slike hjelpetiltak kan bare tilbys når foreldrene samtykker.

Hvis du er part i en barnevernssak, enten som forelder eller som barn/ungdom (15 år), har du rett til bistand fra advokat. Vi vil være behjelpelig med å søke om fri rettshjelp for deg.

Frivillige hjelpetiltak skal alltid vurderes før det eventuelt iverksettes tvangstiltak slik som;

  • omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem eller institusjon herunder regulering av samvær mellom biologiske foreldre og barn
  • tiltak ved ulike adferdsproblemer hos barn/ungdom

I saker som omhandler bruk av tvang vil alltid det offentlige betale for advokatbistand uavhengig av din inntekt.

Det er ikke alltid like lett å vite hva man har krav på eller rett til i slike saker og hvilke løsninger som er de beste. Vi kan bistå deg og gi deg råd underveis.

Vi har lang erfaring med å bistå foreldre og ungdom i barnevernsaker og prosederer både for fylkesnemnder og domstoler.