Strafferett omhandler samfunnets straff for lovbrudd. Innenfor strafferetten skjelner man gjerne mellom den alminnelige del som omhandler det som er felles for alle straffebud, slik som skyld, straffrihetsgrunner, tilregnelighet, forsøk, medvirkning, påtaleregler, foreldelse, straffutmåling mv. Den spesielle strafferetten omhandler den enkelte forbrytelse eller forseelse.

Siktede eller mistenkte har rett til å la seg bistå av forsvarer. Straffeprosessloven regner opp en rekke situasjoner hvor det skal oppnevnes forsvarer for siktede slik at siktede ikke selv må betale for dette.

Under etterforskning.

Hovedregelen er at siktede ikke har rett på forsvarer betalt av det offentlige. Et unntak fra dette er om politiet ønsker å varetektsfengsle siktede. I slike tilfeller skal siktede ha oppnevnt forsvarer. Siktede har i utgangspunktet rett til å velge den forsvarer han ønsker.

Siktede skal gis mulighet til å rådføre seg med forsvarer før fengslingsspørsmålet avgjøres. Videre skal forsvarer være tilstede i fengslingsmøtet. Siktede har krav på forsvarer helt frem til varetektsfengslingen opphører.

Under hovedforhandling

Under hovedforhandling er derimot hovedregelen at siktede skal ha oppnevnt forsvarer på det offentliges bekostning. Siktede må derimot selv betale for forsvarer i saker som omhandler promillekjøring, foreleggssaker, inndragningssaker og saker der det foreligger tilståelse og det bare er aktuelt å ilegge lavere straff enn fengsel i 6 måneder.

Strafferabatt § Straffeforfølgelse § Siktedes rett til forsvarer § Forskjellig kriminalitet § Nødrett og nødverge § Fornærmet § Bistandsadvokat